دستورالعمل اختبار کتبی
به انضمام لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 بهمن 1395 11:00 - تعداد مشاهده : 12
اطلاعیه در خصوص لیست اسامی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
اطلاعیه در خصوص لیست اسامی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
تاریخ انتشار : یکشنبه 26 دی 1395 12:00 - تعداد مشاهده : 250